انواع توپولوژی شبکه چیست؟

انواع توپولوژی شبکه چیست؟

منظور از توپولوژی شبکه نحوه ی اتصال وقرارگیری کامپیوترها در یک شبکه ی کامپیوتری است.توپولوژی شبکه انواع مختلفی دارد که در زیر به توضیح آن ها پرداخته  شده است:

۱- توپولوژی خطی (Topology Bus) :دراین توپولوژی تمام کامپیوترها به یک کابل مشترک به نام TrunkیاBackoneمتصل هستند.توپولوژی Bus رایج ترین توپولوژی برای پیاده سازی شبکه LANاست. از مزیت های این توپولوژی راه اندازی ساده وارزان و توسعه آسان آن است.از معایب این توپولوژی مشکل بودن عیب یابی و ماهیت تکرارکننده ها ست.

۲- توپولوژی ستاره ( Star Topology ):تمام کامپیوترهای موجود درشبکه معمولا ازطریق یک دستگاه خاص به نام Hubویا Switch باهم ارتباط برقرار می کنند.ازمزایای این روش میتوان به سادگی راه اندازی،عیب یابی و گسترش شبکه  ،کنترل مرکزی و عیب یابی وروش های ساده دستیابی اشاره کرد.از معایب آن وابستگی به نقطه ی مرکزی است که با خراب شدن Hubویا Switch کل شبکه از کار می افتد.همچنین طول کابل های مورد استفاده دراین توپولوژی بیشتر از توپولوژیBusمی باشد.

۳-توپولوژی حلقوی( Ring Topology) :کامپیوترها به صورت حلقه به یکدیگر مرتبط اندویک Packet به نام Tokenحول محور Ringدرحال چرخش است.کامپیوترها اجازه ارسال همزمان را ندارندهمچنین داده ها فقط در یک جهت حرکت می کنند.در این توپولوژی طول کابل مورد استفاده کم است ونیازی به فضای خاص جهت انشعابات در کابل کشی نخواهد بود،پیاده سازی آن ساده اما عیب یابی آن مشکل است.معایب دیگر این توپولوژی این است که با قطع شدن یکی از کابل ها ویا از کارافتادن یکی از کامپیوترها کل شبکه از کار می افتد.تغییر در ساختار شبکه مشکل است به عبارت دیگر برای اضافه یا حذف کامپیوتری در شبکه باید جریان کار کل شبکه قطع شود.

۴- توپولوژی مش یا توری ( Mesh Topology ):دراین توپولوژی هر کامپیوتر به صورت مستقیم با کامپیوتر های دیگرارتباط دارد.طول کابل مورد استفاده زیاد است.اضافه یا حذف کردن کامپیوترها تاثیری بر روی ارتباطات شبکه نمی گذاردهمچنین با قطع شدن یکی از کابل ها یا خراب شدن یکی از کامپیوترها صدمه ای به ارتباطات شبکه وارد نمی شود.پیاده سازی وعیب یابی آن مشکل است.

 

۵- توپولوژی ترکیبی ( Hybrid Topology ) : این  مدل از چند نوع توپولوژی خطی،حلقه ای و ستاره ای بدست می آیدکه با یک کابل اصلی به نام Back boneبه یکدیگر مرتبط شده اند. این توپولوژی مورد استفاده در شبکه های بزرگ است.