نمونه فیلمهای اختصاصی راهبرد که در طول دوره به صورت کامل و پروژه محور، بیش از 300 ساعت پروژه و تمرین زمانبندی شده در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.