مبانی شبکه

مبانی شبکه 

مفاهیم اولیه مفاهیم اولیه
دالیل استفاده از شبکه
انواع شبکه از لحاظ منطقی
انواع شبکه از لحاظ مقیاس
opology- توپولوژی
Cabling Network 07
انواع کابل ها
-Coaxial کابل کابل زوج به هم تابیده pair Twisted –
-Fiber Optic نوری فیبر
Patch Panel مخابره بی سیم
اصطالحات رایج در شبکه های وایرلس
انواع آنتن در شبکه های وایرلس
استاندارد های شبکه های وایرلس
مدل های مرجع
OSI Reference Model کپسوله کردن Encapsulation Data
مدل OSI
TCP/IP مدل الیه های مدل IP/TCP
پروتکل های مدل IP/TCP
گروه امنیتی امپراطور سیستم آدرس دهی IP
انواع آدرس دهی در شبکه
نسخه IP مسیریابی یا Routing
NAT
ICMP
ARP
DHCP پروتکل های الیه Transport
پورت
پروتکل های الیه کاربرد
معماری شبکه
فصل چهارم:RAID ،سخت افزارهای شبکه و Link Wan
-Performance & Fault Tolerance
RAID انواع RAID ها
سخت افزارهای شبکه
WAN Link دستورات کاربردی شبکه
قوانین شبکه