مشکلاتی که بریج ها حل می کنند

مشکلاتی که بریج ها حل می کنند

بریج ها برای حل مشکلات مربوط به تصادم در شبکه مورد استفاده قرار می گیرند.دستگاههایی که به هریک از پورت های بریج وصل هستند در واقع به یک Collision Domain جداگانه تعلق دارند.یعنی ما به وسیله بریج ها, دستگاههایی را که در یک Broadcast Domain و دریک Collision Domain قرار داشتند را در Collision Domainهای جداگانه قرارداده ایم که این باعث از بین رفتن مشکلات مربوط به تصادم در شبکه خواهد شد.قابل توجه این که باز هم این دستگاهها به یک Broadcast Domain تعلق دارند.دستگاههای موجود در یک Collision Domain به یک قطعه از سیم اتصال دارند و دستگاههای موجود در Broadcast Domainهای جداگانه , از آدرس های لایه سوم (مثل آدرس IP) جداگانه استفاده می کنند.