اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از شرکت راهبرد

امکان برگزاری آزمون بین المللی مایکروسافت و سیسکو در محل شرکت