دوره هک در اصفهان

 1. Introduction to Ethical Hacking
 2. Footprinting and Reconnaissance
 3. Scanning Networks
 4. Enumeration
 5. Vulnerability Analysis
 6. System Hacking
 7. Malware Threats
 8. Sniffing
 9. Module 09  Social Engineering
 10. Denial of Service
 11. Session Hijacking
 12. Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
 13. Hacking Web Servers
 14. Hacking Web Applications

دوره هک و امنیت در اصفهان
هک در اصفهان
آموزش امنیت در اصفهان

دوره هک در اصفهان

1,140
تومان1,000,000

دوره هک و امنیت در اصفهان ceh