آموزش انواع شبکه

آموزش انواع شبکه

شبکه ها به انواع مختلفی دیده می شوند. که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱-WANs (Wide Area Networks)

۲-LANs (Local Area Networks)

۳- SANs (Storage Area Networks)

۴- CNs (Content Networks)

۵- MANs (Metropolitan Area Networks)

۶- VPNs (Virtual Private Networks)

LANs  چیست؟

اگر کامپیوترهایی را که در فواصل جغرافیایی کوچک مثل یک طبقه یا یک ساختمان قرار دارند به هم وصل کنیم, به این نوع شبکه ها LAN گفته می شود.در شبکه های LAN انواع مختلف دستگاه ها مثل  Firewall,Pc,File Server,Voice Gatewayes … Router ,Switch ,Hub, را می توان مشاهده نمود.انواع Media های مختلف برای وصل کردن دستگاه ها به همدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. مثل FDDI,Token Ring,Gigabit Ethernet(GE),Fast Ethernet(FE),Ethernet که امروزه کاربرد  Ethernet و FE در شبکه های موجود زیاد شده است.

WANs چیست؟

اگر تعداد زیادی LAN که در فواصل جغرافیایی زیاد نسبت به هم قرار دارند را به هم وصل کنیم, این نوع از شبکه را به نام WAN می نامیم. چهار نوع مختلف WAN وجود دارد:

۱-Circuit-Switched

۲- Packet-Switched

۳- Cell-Switched

۴- Dedicated Connections

Shopping cart0
There are no products in the cart!