انواع شبکه ها از نظرسرویس دهی چیست؟

kind of network آموزش انواع شبکه

انواع شبکه ها از نظر مدل سرویس دهی

درشبکه، سرورها (Server) بعنوان سرویس دهنده و کلاینت ها (Client) بعنوان سرویس گیرنده عمل خواهند کرد.

سرور کامپیوتری است که به شبکه متصل است و  وظیفه خدمات رسانی را دارد.

کلاینت نیزکامپیوتری است که متقاضی خدمات از سرور است. 

۱-شبکه های مبتنی بر سرویس دهنده (Server-Based (SB در این شبکه یک سیستم فقط نقش سرویس دهنده را داشته و سایر سیستم ها در نقش سرویس گیرنده ظاهر می شوند البته در شبکه های بزرگتر دو یا چند سیستم گاهی نقش سرویس دهنده را ایفا می کند.

۲-شبکه های نظیر به نظیر PTP) Peer-To-Peer) :در این شبکه تمام سیستم ها به لحاظ سرویس دهنده وسرویس گیرنده بودن با هم برابرند. به عبارتی به طور همزمان میتوانند هم سرویس دهنده باشند وهم سرویس گیرنده.

تجهیزاتی که به عنوان سرویس دهنده و سرویس گیرنده عمل می کنند:

  1. کامپیوترها

  2. پرینترهای تحت شبکه

  3. تلفن های VOIP

  4. دوربین های امنیتی

  5. تجهیزاتی که توسط افراد داخل شبکه جابجا خواهند شد.

رسانه های مورد استفاده در شبکه چیست؟

  • Copper (سیم مسی)

  • Fiber optic(فیبرنوری)

  • Wireless

Protocol چیست؟

در شبکه های کامپیوتری به مجموعه قوانینی گفته می شودکه برای برقراری ارتباط مورد استفاده قرار می گیرد. نقش پروتکل در کامپیوتر مانند نقش زبان برای انسان است.

Protocol stack چیست؟

مجموعه قوانین ارسال ودریافت packetاطلاعاتی را، protocol stackمی گویند.

پرتکل های ارسال packetچیست؟وب سرور برای ارسال packetاطلاعاتی ، نیاز به ۴پرتکل زیردارد:

HTTP

Transmission control protocol) TCP)

IP) Internet protocol)

Ethernet

به این ترتیب که با تبعیت از لایه اینترنت و از طریق IP،با استفاده از  قوانین TCP/IP ،اطلاعات را بصورت HTTP می فرستد.

Shopping cart0
There are no products in the cart!