تقسیم بندی VLANها چگونه است؟

بندی VLANها

تقسیم بندی  VLANها چگونه است؟

یک شبکه کاملا لایه ۲ به یک شبکه Flat یا Flat Network Topology معروف است در این شبکه از یک رنج آدرس IP  استفاده می شود پس این

شبکه فاقد Subnet های مختلف بوده بنابراین بین قسمتهای مختلف Routing  صورت نمی پذیرد پیام Broadcast به یک دستگاه به همه در کل

شبکه می رسد این مدل برای شبکه های متوسط و بزرگ پیشنهاد نمی شود در شبکه هایی که بیشتر از صد کامپیوتر دارند توصیه می شود تا

توسط ایجاد VLAN ها شبکه را به شبکه های کوچکتری ناحیه بندی کنید VLAN ها تفکیک کننده Broadcast Domain در یک شبکه و متشکل از

گروه هایی از دستگاه هاست  که در لایه ۲ به یکدیگر متصل اند هرVLAN کاملا مجزا و توسط روتر یا یک سوئیچ لایه ۳ در نقاطی نظیر VLAN Core

ها به یکدیگر Rout می شوند تا بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند اما در عین حال Broadcast های آن ها به یکدیگر نمی رسند.

  آموزش صفر تا صد شبکه

Shopping cart0
There are no products in the cart!