درباره VTP

درباره VTP

پروتکل VTP به شما اجازه خواهد داد که VLAN ها را به شکل مرکزی روی یک  Switch در مد VTP Server  تعریف نمایید وحال اطلاعات  VLAN ها به صورت  اتوماتیک توسط پروتکل VTP به سایر Switchهای شبکه که در مد VTP Client قرار دارند منتقل می شوند و نیازی به تعریف اطلاعات  VLAN ها روی تک تک Switchهای شبکه نخواهد بود به عبارت دیگر اطلاعات VLAN ها به شکل مرکزی روی Switchی که به عنوان VTP Server انتخاب شده است تعریف و اطلاعات VLAN ها به سایر Switchها که به عنوان VTP Client تعریف شده اند منتقل و پخش می شود.

نکات کلیدی درباره VTP

VTP وظیفه مدیریتی  VLAN ها را به شکل مرکزی بر روی سوئیچ VTP Server   انجام خواهد داد.

مدیر شبکه هر تغییری را که بر روی VTP Server  انجام می دهد پروتکل VTP مسئولیت پخش این اطلاعات را به سایر Switchها که به عنوان VTP Client تعریف شده اند دارد.

امکان تعریف و حذف و تغییر VLAN ها فقط بر روی  VTP Server امکان پذیر می باشد و سوئیچ های VTP Client این توانایی را نخواهند داشت.

امکان تعریف کلمه رمز Password بین VTP Server و VTP Client وجود دارد که این امکان می تواند فقط به سوئیچ های VTP Client خاص اجازه دهد که بتوانند اطلاعات VLAN ها را از VTP Server دریافت کنند.

انواع VTP Switch Mode

هر Switchداخل حوزه پروتکل VTP یا VTP Domain باید یکی از سه مد VTP را داشته باشد:

VTP Server : سوئیچ های Cisco به صورت پیش فرض در مد VTP Server  قرار دارند که این Switch قابلیت اضافه کردن وحذف و تغییر VLAN را خواهد داشت  و اطلاعات VLAN های تعریف شده روی این سوئیچ به همه Switchهای VTP Client داخل حوزه یا VTP Domain پخش خواهد شد.

VTP Client:سوئیچ هایی که درون این مد قرار دارند اطلاعات مربوط به VLAN ها را از VTP Server دریافت می کنند و قادر به تعریف وتغییر و حذف VLAN ها نیستند.

VTP Transparent: سوئیچ هایی که درون این مد قرار دارند فقط اطلاعات پروتکل VTP را از خود عبور خواهند داد که به Switchهای دیگر شبکه انتقال پیدا کند. این Switchها اطلاعات مربوط به VLAN را از VTP Server دریافت نمی کنند و تحت تاثیر اطلاعات و پروتکل VTP قرار نخواهند گرفت و سوئیچ هایی که در مد VTP Transparent قرار دارند قابلیت اضافه کردن و حذف و تغییر VLAN ها را به صورت مستقل خواهند داشت ولی این اطلاعات به صورت Local روی همان Switch قرار می گیرد و به سایر سوئیچ ها منتقل نمی شود.

  آموزش صفر تا صد شبکه

Shopping cart0
There are no products in the cart!