سناریو های عملی مایکروسافت

Administering Active Directory

سناریو های عملی مایکروسافت

آموزش مایکروسافت اصفهان 

آموزش مایکروسافت در اصفهان

  ۴-تشریح :OU

An Overview of OUs

OUیا همان Organizational Unit  یک گروهی از Objectهای موجود درActive Directory می باشد. اما اسامیObject های DNS را شامل نمی شود.

OU_ها تنها درDomain قادر به ساخته شدن می باشند.

ازجمله Objectهایی که می توان در داخل گروه  OUقرار داد شامل اجزای زیر می باشد:

Users-Groups-Computers-Shared Folders-Contacts-Printers-Inetorg Person-MSMQ(Microsoft Message Queuing) Other OUs

شاید از مهمترین خواص یک OU این است که در داخل آن OUهای دیگری قرار خواهند گرفت و بدینوسیله مدیریت بر روی کلیه هایObject ها را آسانتر می کند از دیگر مزایایOU این است که هر کدام ازOUها پالیسی های مربوط به خود را هم به صورت مجزا و هم به صورت سلسله مراتبی از بالا به پایین اعمال می کند.

۱-۴ : اهداف ساخت OUها:(The Purpose Of OUs)

مهمترین اهداف ساخت,OUسازماندهی بهObject ها توسط Active Directory می باشد.

مهمترین موضوع که درباره  OUباید دانست این است که  OUبه هیچ عنوان جهت اعمال Security Permissionها بکار برده نخواهد شد و این عمل صرفا مختص  Groupsمی باشد اما  Groupsاز جمله Objectهایی می باشد که در داخل OUجای خواهد گرفت در نتیجه به منظور اعمال Policy به کاربران و گروهها ابتدا آن ها را عضو OU کرده و سپس بهOU  مورد نظر Policy اعمال خواهیم کرد.

FIGURE 4.1 Relationships of users, groups, and

_نکته: Objectهایی می توانند در یک OU قرار گیرند که در داخل همان دامین قرار دارند.

*مزایایOU Benefits Of Ous)):

از مزایای OU می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مزایای OU:

_کوچکترین واحدی که از طریق آن می توان به محدودیت های طبقه بندی شده اعمال کرد.

_به راحتی می توان OUها را تغییر دادو به نسبت ساختار یک دامین, OUها بسیار انعطاف پذیر می باشند.

_ساختارOU از حالت های مختلف سلسله مراتبی پشتیبانی خواهد کرد.

OU_هایی که در شاخه های زیرین یا همان  Childقرار دارند سیاست های خود را از شاخه های بالاتر خود به ارث می برند.

_مدیریت OUها قابل واگذاری به کاربران و گروههای دیگر می باشد.

 

Shopping cart0
There are no products in the cart!