مفاهیم اولیه سوئیچ و تنظیمات آن چیست؟

مفاهیم اولیه سوئیچ و تنظیمات آن چیست؟

سوئیچ ها برای اتصال فیزیکی کامپیوترها به یکدیگر در شبکه مورد استفاده قرار می گیرند.

سوئیچ ها ازدو نمونه Managable و Unmanagable جهت مدیریت کردن شبکه ها مورد استفاده می کنند.

سوئیچ های Managable در داخل خود دارای سیستم عامل مشخص وقابلیت مدیریت داینامتریک را دارند سوئیچ های Unmanagable نیز توانایی

اتصال کامپیوتر را درلایه دو از طریق Mac Address را دارند ولی در داخل خودشان هیچ سیستم عاملی به صورت داینامیکالی وجود ندارد که شما

بتوانید آنها را مدیریت کنید.

در ارتباطات سوئیچ ها و اینترفیس های آنها دو نوع ارتباط  Full-Duplexو Half-Duplex می تواند وجود داشته باشد:

Half- Duplex:ارتباط یک طرفه است یعنی یا Send ویا فقط Receive را انجام می دهد.

Full-Duplex:ارتباط دو طرفه می باشد یعنی همSend  وهم Receive را انجام می دهد.

  آموزش صفر تا صد شبکه

Shopping cart0
There are no products in the cart!